Thumbnail Slider

NOTÍCIES

Vine al sopar de cloenda del Curs Acadèmic 2018-2019 del COEC JP Tarragona

 

El divendres 14 de juny gaudeix d'una vetllada al costat del mar!

Informació i inscripcions, AQUI

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària de la Junta Provincial del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya a Tarragona

 

Tarragona, 3 de maig de 2019

De conformitat amb l’establert a l’article 66 del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, i per acord de la Junta Provincial del COEC a Tarragona, en sessió celebrada el dia 18 de març de 2019 es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS ADSCRITS A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, que tindrà lloc el proper dia 20 de maig de 2019 (dilluns), a la seu de la Junta Provincial de Tarragona, Av. Pau Casals 11, 2n, de Tarragona, a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en segona, per a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA :

1r-  Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea Ordinària anterior de data 04.06.2018

2n-  Informe de la Presidenta

3r-  Informe de Tresoreria:

       Liquidació i aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici de l'any 2018.

       Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici de l'any 2019.

4t- Aprovació de la Gestió de la Junta Provincial de l’exercici 2018.

5è- Torn obert de paraules.

 

De conformitat amb el que estableix l'article 67 dels Estatuts Col·legials, es fa constar que la documentació relativa als assumptes a tractar per l’Assemblea, es troba a disposició dels col·legiats i col·legiades a la seu Provincial de Tarragona, Av. Pau Casals, nº 11, 2n 2a de Tarragona.

 

Vist-i-plau

Lorena Montes Uriel

Presidenta de la Junta Provincial de Tarragona

Mercedes Arias Fernández

Secretària

El COEC J.P. de Tarragona celebra un any més, amb gran èxit, la festivitat de santa Apol·lònia

 

Un any més, amb motiu de la festivitat de la nostra patrona, Santa Apol·lònia, la delegació provincial del Col·legi Oficial d'Odontòlegs de Tarragona ha celebrat el seu sopar de gala. Gairebé setanta persones entre dentistes col·legiats i familiars es van reunir en el Restaurant La Boella.

Aquest any, en el seu discurs, la presidenta de la Junta Provincial, la Dra. Conchita Curull, va lliurar als nous col·legiats un diploma simbòlic, donant-los la benvinguda i recordant-los la importància de l'honestedat i de l'ètica en la nostra professió. No va oblidar agrair a tots els assistents la seva participació tant en els cursos que ofereix el COEC com en la part més festiva i social. També va remarcar el gran treball que ha dut a terme la seva junta durant aquest any.

Després del sopar, el Sr. José Manuel Torres Sánchez (formador i dinamitzador de creixement personal) va realitzar una conferència per a tots els assistents dirigida als professionals com a tals però, també, com a persones, donant-nos pautes per a gestionar l'estrès i intentar que siguem més feliços en el nostre treball i en la nostra vida en general.

Posteriorment, es va procedir al sorteig de regals que van ser patrocinats pel COEC i per SDI, ISDIN, Colgate, Dentaid, SEPA, Lacer, AMA Assegurances, Laboratoris Inibsa, Normon Dental, SB Hotels, DVD Dental, Estival Park Aquum, Casa Schmidt i Henry Schein.

El sopar va acabar amb ball i riures entre els assistents, en un ambient distès.

 

Fotografia: A. González

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA

Segons l’acord de Junta de Govern del COEC de 23 de gener de 2019 i d’acord amb el Estatuts  vigents, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Tarragona que se celebraran el proper dia  28 de març de 2019, a la seu de la Junta Provincial de Tarragona en horari de 10 a 19 hores ininterrompudament.

Durant els cinc dies següents a la convocatòria d’eleccions, s’exposarà la llista d’electors i elegibles a la Secretaria de la seu provincial del COEC a Tarragona, per tal que els/les col·legiats/des puguin consultar-la, dins l’horari d’atenció al públic de la seu, i formular les reclamacions  procedents dins d’aquest termini. El cens electoral contindrà tots els col·legiats i col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió dels drets col·legials.

Les candidatures hauran de ser compostes per Col·legiats i/o Col·legiades que pertanyin a la província de Tarragona. Només s’admetran candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec concret aspira cada candidat i intentant la participació equilibrada entre col·legiats i col·legiades.  La presentació de candidatures haurà d’anar acompanyada de l’aval d’un mínim de 50 col·legiats/des, entre els quals no es poden computar els membres de la pròpia candidatura.

Els avals s’han de presentar seguint el model que trobaran a la seva disposició a la Seu Provincial i a la web del COEC, tot seguint les instruccions especificades per a la seva validesa.  Només s’acceptaran els avals no originals si estan acompanyats de document electrònic original de tramesa, com e-mail, i sempre fotocopiat en color.

En cas de què es presenti una única candidatura, sempre i quan reuneixi les condicions requerides als Estatuts, aquesta es proclamarà directament guanyadora com a Junta Provincial sense necessitat d’eleccions, el mateix dia 18 de febrer de 2019. Si hi ha més d’una candidatura a la Junta Provincial, la proclamació de la candidatura es comunicarà als col·legiats i col·legiades el 20 de febrer i s’obrirà el període de campanya electoral que finalitzarà en el moment en què es pugui començar a votar telemàticament.

Les votacions es podran fer via telemàtica des del dia 25 de març de 2019, a les 10:00h, fins al dia  26 de març de 2019, a les 23:59h. Aquells col·legiats i col·legiades que ho desitgin podran votar presencialment el dia 28 de març de 2019, entre les 10:00h i les 19:00 hores, a la mesa electoral corresponent a l’òrgan territorial on figurin donats d’alta i sempre que constin en el cens electoral. El vot presencial deixa sense efecte els vots emesos per mitjans telemàtics.

En finalitzar la votació, el dia 28 de març, es procedirà a l’escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora, la durada del seu mandat serà fins a la convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del COEC.

En cas d’empat entre dues o més candidatures, es proclamarà guanyadora aquella en què resulti ser President un col·legiat de més antiguitat.

D’acord amb l’article 117 dels Estatuts, a més de complir amb les condicions dels electors, són condicions especials d’elegibilitat les següents:

  • President i Vicepresident de la Junta Provincial: portar un mínim de 10 anys consecutius d’exercici professional i col·legiació;
  • La resta de càrrecs de la Junta Provincial, excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici professional i col·legiació;
  • Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació.

La Junta Electoral, segons el que disposa l’article 126 dels Estatuts, ha quedat constituïda pels següents col·legiats:

President: Dr. Antoni Gómez
Secretari: Dr. Antoni Caro
Vocals: Dr. German Pareja, Dr. Jordi Pejoan, Dr. Xavi Marco
Suplents: Dr. Ignasi Chacón – Dr. Armando Badet de Mena – Dr. Manuel Piñera Penalva

Barcelona, 25 de gener de 2019

Vist-i-plau

El President, Antoni Gómez Jiménez

El Secretari, Jordi Pejoan Fernández

 

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA EN PDF: convocatòria

DESCARREGAR MODEL D’AVAL EN PDF:  Model Aval

 

CALENDARI

Octubre
05
Curs Oficial de Suport Vital Bàsic / DEA

Dr. Bernat de Pablo

 

COEC J.P. Tarragona

Per a més informació i inscripcions, fes CLIC!

09:00 - 09:20
Octubre
19
Curs Entrena't per a ser feliç

Sr. Sergio Velayos O'Felan

 

Dissabte, 19 d'octubre de 2019

De 9.30 a 13.30 hores

COEC JP Tarragona

 

Informació i inscripcions, AQUÍ

09:30 - 08:36

CURSOS

Curs Oficial de Suport Vital Bàsic + DEA

 

Dr. Bernat de Pablo

Dissabte, 5 d'octubre de 2019

De 9 a 14 hores

 

COEC J.P. Tarragona

Per a més informació i inscripcions, FES CLIC!

Curs Entrena't per a ser feliç

 

Sr. Sergio Velayos O'Felan

Dissabte, 19 d'octubre de 2019

De 9.30 a 13.30 hores

 

COEC JP Tarragona

Av. Pau Casals, 11, 2n 1a

43003 Tarragona

 

Informació i inscripcions, AQUÍ