CAT
CAS
 » CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA: 26-11-2019

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA: 26-11-2019

Segons l’acord de Junta de Govern del COEC de 25 de setembre de 2019 i d’acord amb els Estatuts  vigents, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Tarragona que se celebraran el proper dia  26 de novembre de 2019, a la seu de la Junta Provincial de Tarragona en horari de 10 a 19 hores ininterrompudament.

Durant els cinc dies següents a la convocatòria d’eleccions, s’exposarà la llista d’electors i elegibles a la Secretaria de la seu provincial del COEC a Tarragona, per tal que els/les col·legiats/des puguin consultar-la, dins l’horari d’atenció al públic de la seu, i formular les reclamacions  procedents dins d’aquest termini. El cens electoral contindrà tots els col·legiats i col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió dels drets col·legials.

Les candidatures hauran de ser compostes per Col·legiats i/o Col·legiades que pertanyin a la província de Tarragona. Només s’admetran candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec concret aspira cada candidat i intentant la participació equilibrada entre col·legiats i col·legiades. La presentació de candidatures haurà d’anar acompanyada de l’aval d’un mínim de 50 col·legiats/des, entre els quals no es poden computar els membres de la pròpia candidatura.

Els avals s’han de presentar seguint el model que trobaran a la seva disposició a la Seu Provincial i a la web del COEC, tot seguint les instruccions especificades per a la seva validesa.  Només s’acceptaran els avals no originals si estan acompanyats de document electrònic original de tramesa, com e-mail, i sempre fotocopiat en color.

En cas de què es presenti una única candidatura, sempre i quan reuneixi les condicions requerides als Estatuts, aquesta es proclamarà directament guanyadora com a Junta Provincial sense necessitat d’eleccions, el mateix dia 21 d’octubre de 2019. Si hi ha més d’una candidatura a la Junta Provincial, la proclamació de les candidatures es comunicarà als col·legiats i col·legiades el 23 d’octubre i s’obrirà el període de campanya electoral que finalitzarà en el moment en què es pugui començar a votar telemàticament.

Les votacions es podran fer via telemàtica des del dia 21 de novembre de 2019, a les 10:00h, fins al dia  22 de novembre de 2019, a les 23:59h. Aquells col·legiats i col·legiades que ho desitgin podran votar presencialment el dia 26 de novembre de 2019, entre les 10:00h i les 19:00 hores, a la mesa electoral corresponent a l’òrgan territorial de la seu provincial de Tarragona i sempre que constin en el cens electoral. El vot presencial deixa sense efecte els vots emesos per mitjans telemàtics.

En finalitzar la votació, el dia 26 de novembre, es procedirà a l’escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora. La durada del seu mandat serà fins a la convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del COEC.

En cas d’empat entre dues o més candidatures, es proclamarà guanyadora aquella en què resulti ser President un col·legiat de més antiguitat.

D’acord amb l’article 117 dels Estatuts, a més de complir amb les condicions dels electors, són condicions especials d’elegibilitat les següents:

President i Vicepresident de la Junta Provincial: portar un mínim de 10 anys consecutius d’exercici professional i col·legiació; La resta de càrrecs de la Junta Provincial, excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici professional i col·legiació; Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació.

La Junta Electoral, segons el que disposa l’article 126 dels Estatuts, ha quedat constituïda pels següents col·legiats:

President: Dr. Antoni Gómez

Secretari: Dr. Antoni Caro

Vocals: Dr. German Pareja, Dr. Jordi Pejoan, Dr. Xavi Marco

Suplents: Dr. Ignasi Chacón – Dr. Armando Badet de Mena – Dr. Manuel Piñera Penalva

Barcelona, 25 de setembre de 2019

Vist-i-plau

El President, Antoni Gómez Jiménez

El Secretari, Jordi Pejoan Fernández

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA

DESCARREGAR MODEL D’AVAL 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Finestreta Única de Dentistes